Sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem

Pakalpojuma mērķis

 

pakalpojums tiek sniegts, lai no vardarbības cietušais bērns atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.

 

Pakalpojuma mērķa grupa

 

Bērni, kuri ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības upuri.

 

Pakalpojums ietver

 

Desmit individuālās psihologa vai sociālā darbinieka konsultācijas.

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams

 

1.Bērna vecāka vai likumīgā pārstāvja ieniegums
2.Psihologa vai sociālā darbinieka atzinums
3. Izraksts no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par saņemto ārstēšanu, rehabilitāciju, ja tāda sniegta.

 

Pakalpojuma nodrošināšanu finansē valsts. Pakalpojuma nodrošināšanu regulē Ministru kabineta noteikumi.

 

Pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek piešķirts gadījumos, kad pakalpojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem nenodrošina valsts.

 

 

KONTAKTPERSONAS:
Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem
Kristīne Ivanovska,
63350601,
kristine.ivanovska@kuldiga.lv

***

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem
Lorita Rimaševska,
63350601,
lorita.rimasevska@kuldiga.lv

***

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem
Vineta Brūdere-Sedliņa,
63322276,
vineta.brudere@kuldiga.lv