Krīzes centra pakalpojums

Pakalpojuma mērķis

 

pakalpojums tiek sniegts, lai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un bērniem sniegtu diennakts sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību, kā arī lai no vardarbības cietusi pilngadīga persona vai bērns atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.

 

Pakalpojuma mērķa grupa

 

Personas, kuras nonākušas krīzes situācijā vardarbības, nelaimes gadījuma vai ieilgušu sociālo problēmu dēļ. Bērni, kuri ir cietuši no prettiesiskām darbībām – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības. Kā arī, pilngadīgas personas, kuras cietušas no vardarbības, fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem vai vardarbīgas kontroles.

 

Pakalpojums ietver

 

Rehabilitācijas kursu līdz 30 dienām, nodrošinot krīzes situācijā nonākušajai ģimenei psiholoģisko palīdzību, sociālo rehabilitāciju, drošu naktsmītni, ēdināšanu un citu palīdzību vai kompleksu rehabilitāciju līdz 60 dienām.

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams

 

1.Bērna vecāka/likumīgā pārstāvja ieniegums vai pilngadīgās personas pašas isniegums
2.Psihologa vai sociālā darbinieka atzinums
3. Izraksts no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par saņemto ārstēšanu, rehabilitāciju, ja tāda sniegta.

 

Pakalpojuma nodrošināšanu finansē valsts. Pakalpojuma nodrošināšanu regulē Ministru kabineta noteikumi.

 

Pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek piešķirts gadījumos, kad pakalpojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem nenodrošina valsts.

 

KONTAKTPERSONAS:
Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Kristīne Ivanovska
kristine.ivanovska@kuldiga.lv
63350601

***

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Lorita Rimaševska
lorita.rimasevska@kuldiga.lv
63350601

***

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem
Vineta Brūdere-Sedliņa
vineta.brudere@kuldiga.lv
63322276