Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā

Senioriem, kuriem veselības stāvokļa dēļ nav pietiekami ar aprūpes mājās pakalpojumu, ir iespējams saņemt īslaicīgo  sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju sociālās aprūpes centros, kas nodrošinās nepieciešamo sociālo aprūpi un rehabilitāciju, ikdienas uzraudzību un kopšanu.

 

Pakalpojuma mērķis

 

Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju personām ar funkcionālajiem traucējumiem pēc individuāla sociālā rehabilitācijas vai sociālās aprūpes plāna.

 

Pakalpojuma mērķa grupa

 

Personas, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ īslaicīgi nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības vai sociālo funkcionēšanu dzīvesvietā.

 

Pakalpojums ietver

 

Diennakts uzturēšanos, pamatvajadzību nodrošināšanu, sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus sociālās aprūpes, rehabilitācijas vai ārstniecības iestādē.

 

Lai pieprasītu īslaicīgās  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā

 

→ persona iesniedz rakstisku iesniegumu, kurā norāda problēmu, vēlamo risinājumu un sniedz ziņas par apgādniekiem, kā arī  iesniegumam pievieno sekojošus dokumentus:

→ ģimenes ārsta izsniegta medicīnas izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (atbilstoši MK noteikumu Nr.265 prasībām);

→ Izraksts no stacionāra pacienta/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u);

→ psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem;

→ invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija;

→ dokumenti, kas apliecina, ka apgādnieki nespēj segt uzturēšanās izdevumu starpību;

→ citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

 

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām

 

→ kurām nav likumīgo apgādnieku vai apgādnieks ir invalīds, pensionārs, trūcīga vai maznodrošināta persona;
→ ja likumīgie apgādnieki, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, nav spējīgi nodrošināt samaksu par pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt personas aprūpi;
→ kuras nesaņem valsts pabalstu personas īpašai kopšanai vai arī tie nav pietiekami pakalpojuma nodrošināšanai;
→ kuras nav noslēgušas testamentārus vienošanās līgumus u.c. līgumus, kas paredz uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju,pamatvajadzības, apmaksat izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu personai;
→ kurām nav metariālu resursu, kurus realizējot vai lietojot var nodrošināt sev aprūpi

 

! Izvērtējot pakalpojuma nepieciešamību klientiem, tiek izvērtēta apgādnieku iespējas nodrošināt personas aprūpi

 

KONTAKTPERSONAS:
Sociālā darbiniece
Inese Jaunzeme,
Tel. 63350602; mob. 27020734,
inese.jaunzeme@kuldiga.lv

vai

Sociālā darbiniece
Ieva Rancāne,
Tel. 63350602; mob. 27020746,
ieva.rancane@kuldiga.lv

 

Pret Jūsu vajadzībām, mēs izturamies ar vislielāko cieņu!!!