Ilgstoša sociālā aprūpe institūcijā

Senioriem, kuriem veselības stāvokļa dēļ nav pietiekami ar aprūpes mājās pakalpojumu,  ir iespējams saņemt  ilgstošo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju sociālās aprūpes centros, kas nodrošinās nepieciešamo  sociālo aprūpi un rehabilitāciju, ikdienas uzraudzību un kopšanu.

 

Pakalpojuma mērķis

 

Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu pastāvīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju gadījumos, kad sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā nav pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām.

 

Pakalpojuma mērķa grupa

 

Pensijas vecuma personas vai personas ar funkcionāliem traucējumiem, gadījumos, kad sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā nav pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām.

 

Pakalpojums ietver

 

personas pastāvīgu pamatvajadzību nodrošināšanu, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju atbilstoši personas funkcionālo traucējumu raksturam.

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams

 

Lai pieprasītu  ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, persona iesniedz rakstisku iesniegumu, kurā norāda problēmu, vēlamo risinājumu un sniedz ziņas par apgādniekiem, kā arī:

– ģimenes ārsta izsniegta medicīnas izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (atbilstoši MK noteikumu Nr.265 prasībām);

– Izraksts no stacionāra pacienta/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u);

– psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem;

– invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija;

– dokumenti, kas apliecina, ka apgādnieki nespēj segt uzturēšanās izdevumu starpību;

– citi dokumenti pēc sociālā darbinieka pieprasījuma, ja tas nepieciešams lēmuma   pieņemšanai.


 

→  Izvērtējot pakalpojuma nepieciešamību klientiem, tiek izvērtēta apgādnieku iespējas nodrošināt personas aprūpi

 

KONTAKTPERSONAS:
Sociālā darbiniece
Inese Jaunzeme,
Tel. 63350602; mob. 27020734,
inese.jaunzeme@kuldiga.lv

vai

Sociālā darbiniece
Ieva Rancāne,
Tel. 63350602; mob. 27020746,
ieva.rancane@kuldiga.lv

Pret Jūsu vajadzībām, mēs izturamies ar vislielāko cieņu!!!

 


LATVIJAS SARKANĀ KRUSTA (LSK) PANSIONĀTS  “VENTA”

LSK SAC “Venta” biroja administratore Marina Raksa
Adrese: Graudu 21, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Tālrunis: 63369101 un  25719161

 

Centrā tiek uzņemtas pensijas vecuma personas, pirmās un otrās grupas invalīdi no 18 gadu vecuma – klienti, kuri vecuma un/vai funkcionālo un/vai garīga rakstura traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt un kuriem dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

Centrā var tikt uzņemtas arī personas no citām pašvaldībām, ja centrā ir brīvas vietas un attiecīgā pašvaldība par personas saņemtajiem pakalpojumiem veic apmaksu pilnā apmērā.

 

Centrs nodrošina iemītniekiem:
• ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
• apgādā iemītniekus ar veļu, apģērbu un apaviem;
• organizē iemītnieku medicīnisko aprūpi;
• organizē racionālu ēdināšanu, ņemot vērā iemītnieku vecumu un veselības stāvokli;
• veic sociālās, darba un medicīniskās rehabilitācijas pasākumu kompleksu atbilstoši katra iemītnieka fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
• ja nepieciešams, apgādā iemītnieku ar rehabilitācijas līdzekļiem;
• organizē kultūras un atpūtas pasākumus;
• organizē garīgo aprūpi;
• organizē palīdzību iemītnieku individuālo sociālo problēmu risināšanā.

 

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā ‘’Venta’’ darbojas profesionāli speciālisti, ģimenes ārsts, psihiatrs,medicīnas māsa, fizioterapeits, sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, sociālais aprūpētājs, diennakts aprūpētājas.

 

Maksa par klienta uzturēšanos centrā –  635.50 euro (mēnesī), t.i. 20.50 euro (dienā)

 

 


SIA „KULDĪGAS SLIMNĪCA” ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES NODAĻA

Vadītāja Dace Upleja
Adrese: Aizputes iela 22C, Kuldīga, LV-3301
Tālruņi: Sociālās aprūpes nodaļas vadītāja – 29355059
Sociālā aprūpes nodaļa – 29375433

e- pasts: slimnica@kuldiga.lv

http://www.kuldigasslimnica.lv/index.php/ilgstosas-socialas-aprupes-nodala 

Pakalpojuma funkcija/uzdevums: sniegt ilgstošu vai īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pensijas vecuma personām un  personām ar I vai II grupas invaliditāti (izņemot personām ar psihiska rakstura traucējumiem), nodrošinot mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

 

Tiesības saņemt īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir:

  • personām, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem sasniegušas pensijas vecumu, ja viņām ir nepieciešama uzraudzība un sociālā aprūpe;
  • personām ar invaliditāti, ja viņām ir nepieciešama uzraudzība un sociālā aprūpe;
  • personām, kuras sociālu apstākļu dēļ nonākušas krīzes situācijā, un kurām nepieciešama īslaicīga sociālā aprūpe;

 

Īslaicīga sociālā aprūpe tiek sniegta uz laiku sākot ar 1. nedēļu līdz trīs mēnešiem.

 

Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām:

  1. kurām nav likumīgo apgādnieku vai apgādnieks ir invalīds, pensionārs, trūcīga vai maznodrošināta persona;
  2. ja likumīgie apgādnieki, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, nav spējīgi nodrošināt samaksu par pakalpojumu vai pašu spēkiem veikt personas aprūpi;
  3. kurām nav materiālu resursu, kurus realizējot vai lietojot var nodrošināt sev aprūpi;
  4. kuras nav noslēgušas uztura līgumus, kas paredz uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību nodrošināšanu, pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu personai.

 

Sociālās aprūpes nodaļa nodrošina iemītniekus ar:

→ diennakts sociālo aprūpi;

→ drošas vides pieejamību;

→ labiekārtotu dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;

→ 4 reizes dienā ar ēdināšanu, ņemot vērā klienta vecumu, noteikto diētu un veselības stāvokli;

→ iespēju aprīkotā virtuvē gatavot ēdienu pašiem;

→ nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

→ higiēnas precēm;

→ veļas mazgāšanas pakalpojumu, individuālu apģērba mazgāšanu;

→ ģimenes ārsta un kvalificēta medicīniskā personāla uzraudzību;

→ ģimenes ārsta nozīmētos speciālistu apmeklējumus;

→ ģimenes ārsta izrakstītos medikamentus;

→ organizējam atpūtas pasākumus;

→ garīgo aprūpi, atbilstoši konfesionālajai piederībai;

→ telpām un āra apstākļiem atbilstošus apģērbus un apavus;

→ organizē palīdzību iemītnieku individuālo sociālo problēmu risināšanā.


 

Uzturēšanās maksa sociālās aprūpes nodaļā 1 klientam mēnesī   (ar sociālā dienesta lēmumu Kuldīgas novada pašvaldības klientiem) 720.00  euro