Dienas centra pakalpojums parsonām ar garīga rakstura traucējumiem

Pakalpojuma mērķis 

 

pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu iekļaušanos sabiedrībā, jaunu sociālo kontaktu veidošanu, personīgo resursu apzināšanos, sociālo prasmju attīstīšanu, nodrošinot personu izglītošanu, kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas un psihosociālo atbalstu.

 

Pakalpojuma mērķa grupas

 

Kuldīgas novadā dzīvojošās personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras dzīvo ģimenē, nav nodarbinātas, neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un profesionālos centrus.

 

Pakalpojums ietver

 

Kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, uz mērķa grupu orientētas sociālās rehabilitācijas programmas, izglītojošas nodarbības un psihosociālo atbalstu.

 

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams

 

Personas iesniegums vai  likumīgā pārstāvja ieniegums.

 

KONTAKTPERSONA:
Sociālā darbiniece
Ineta Eņģele,
63350605, ineta.engele@kuldiga.lv