SOCIĀLAIS DARBS AR GRUPU

Dažādas grupu aktivitātes, ko organizē sociālais dienests, ir viena no sociālā darba metodēm.  Sociālais dienests piedāvā sociālā atbalsta grupas, organizē sociālo prasmju darbnīcas, apmāca vecākus bērnu emocionālajā audzināšanā, kā arī noteiktām klientu grupām palīdz mainīt ierasto negatīvo uzvedības modeli. Šī metode tiek izmantota paralēli klienta individuālajai konsultēšanai. Sociālie darbinieki grupu aktivitātes organizē, lai palīdzētu personām apzināties un risināt kādas sociālās problēmas, iemācītu jaunas sociālās prasmes vai izpratni par sociālo problēmu cēloņiem un veidiem kā tās veiksmīgāk novērst. Tām ir atšķirīgas programmas ar dažādiem mērķiem, bet vienots dziedējošs efekts – palīdzēt cilvēkam justies atbalstītam, uzzināt citu dalībnieku pieredzi un parādīt, ka arī citi cilvēki saskaras ar tādām pašām vai līdzīgām problēmām.

 

Grupu aktivitātes katru gadu tiek plānotas dažādām klientu grupām. Piemēram, vecākiem ar nepietiekamām prasmēm tiek organizētas sociālo prasmju darbnīcas, lai iemācītu efektīvāk organizēt ikdienu un lietderīgāk pavadīt laiku kopā ar bērniem. Šajā darbnīcā vecāki mācās gatavot ēdienu, runā par svarīgām sadzīves tēmām un apgūst veidus, kā pavadīt brīvo laiku kopā ar bērniem. Šādas sociālo prasmju darbnīcas vecākiem paaugstina prasmes nodrošināt ģimenes pamatvajadzības un kļūt emocionāli tuvākiem saviem bērniem, kas ir ļoti svarīgi, lai novērstu bērnu pamešanu novārtā.

 

Jau vairākus gadus vecākiem tiek organizētas bērnu emocionālās audzināšanas apmācības. 2019. gadā sociālais dienests šajās apmācībās iesaistīja gan vecākus, ar kuriem strādā sociālie darbinieki, gan vecākus, kuri nebija sociālā dienesta redzeslokā. Apmācības tiek īstenotas divās programmās – vecākiem, kas audzina bērnus līdz 7 gadu vecumam un pusaudžu vecākiem.  Tās ir ļoti nozīmīgas vardarbības risku mazināšanai, jo tiek veicināta vecāku izpratne par bērnu vecumposmu īpatnībām un piemērotāko rīcību pozitīvai bērnu disciplinēšanai. Izprotot bērnu emocionālās vajadzības, vecāki daudz retāk ķeras pie vardarbīgām bērnu audzināšanas metodēm.

 

Atsākoties mācību gadam, Sociālā atbalsta – resursu centrā pusaudži divus gadu pēc kārtas tika iesaistīti motivācijas programmā, kas motivēja turpināt mācības un “neizkrist” no izglītības sistēmas.

 

Pilngadīgām personām ar zemu vajadzību līmeni reizi gadā tiek organizētas socializēšanās nodarbības, lai motivētu uzlabot savu dzīves kvalitāti un pastāstītu par prasmēm, kas jāapgūst, lai veiksmīgāk iekļautos sabiedrībā. Šī klientu grupa sabiedrībai bieži liekas bezcerīga un nevēlama, tomēr sociālie darbinieki atrod pieeju, lai stāstītu par sabiedrībā pieņemtajām normām un motivētu apgūt prasmes, kuras dažādu apsvērumu dēļ nav apgūtas vai ir zaudētas dzīves laikā.

 

Sociālā atbalsta grupas tiek organizētas atkarīgām un līdzatkarīgām personām, vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, vardarbībā cietušām personām un arī personām, kas ir izturējušies vardarbīgi. Sociālā atbalsta grupas atšķirībā no sociālo prasmju darbnīcām vairāk ir orientētas uz psiholoģiskā atbalsta sniegšanu, problēmu apzināšanos, izpratnes un uzvedības modeļa maiņu. Saņemot psiholoģisko atbalstu un dzirdot grupu dalībnieku atšķirīgo pieredzi, ir iespēja sajusties pieņemtam un rast jaunu skatījumu uz dzīves grūtību pārvarēšanu.

 

Vēl viena grupu aktivitātes forma ir pašpalīdzības grupas, kas parasti veidojas no personām, kas iepriekš saņēmušas sociālo darbinieku atbalstu, tagad ir spējīgas cits citu atbalstīt caur kopīgām interesēm un pašu organizētām brīvā laika aktivitātēm. Sociālā darbinieka loma šādu grupu organizēšanā ir vien resursu piesaiste, piem., telpas, materiāli un regulāru tikšanos veicināšana. Kuldīgas novada sociālajā dienestā darbojas sieviešu pašpalīdzības grupa.

 

Kopš 2017. gada sociālā atbalsta aktivitātes ir kļuvušas pieejamākas arī pagastos. Sociālie darbinieki, savstarpēji sadarbojoties, Kuldīgas novada pagastos ir īstenojuši gan vecāku apmācības, gan izglītojošas lekcijas par atkarību riskiem, gan sociālo prasmju darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem un personām ar nepietiekamām sociālajām prasmēm. Aktivitātes tiek īstenotas pēc īpaši izstrādātām programmām, kuras ir veidojuši gan Kuldīgas novada sociālie darbinieki, gan citi sociālo pakalpojumu sniedzēji.

 

Viena no inovatīvākajām sociālo prasmju darbnīcu programmām ir “Kopienas dārzs”. Programmas mērķa grupa ir pilngadīgas personas ar nepietiekamām sadzīves organizēšanas un problēmrisināšanas (sociālajām) prasmēm. Programmas mērķis ir attīstīt sociālās, darba un sadzīves prasmes, iedrošinot pielietot iegūtās prasmes un iemaņas savā ikdienas dzīvē. Šīs aktivitātes pamatā ir ideja, kurā dalībnieki tiek iesaistīti kopīga mazdārziņa apstrādāšanā, dārzeņu audzēšanā un izaudzēto produktu apstrādē. Tas notiek Gudenieku pagasta pārvaldes ierādītā zemes gabalā. Paralēli dārza darbiem notiek tādu prasmju apgūšana, kā ēdiena gatavošana, tēju ievākšana, ievārījumu sagatavošana, sēņošana un citas sociālo darbinieku organizētas nodarbes atbilstoši laika apstākļiem, situācijai un iespējām. Uzmanība tiek pievērsta arī aktuālajiem notikumiem sabiedrībā, svētkiem un tradīcijām. Piemēram, izaudzētie rabarberi tiek izmantoti, kopā mācoties cept rabarberu rausi.  Pašu salasītās un izžāvētās tējas vēsākā dienā var dzert, tiekoties kopīgās sarunās ar sociālo darbinieku vai tradīcijās atzīmējot gadskārtas. Šīs aktivitātes ietvaros, ar Gudenieku pagasta pārvaldes vadītājas atbalstu, dalībniekiem ir bijusi iespēja doties nelielā ekskursijā un dažiem dalībniekiem tā ir bijusi iespēja pirmo reizi mūžā redzēt un atrasties pie jūras, vai uz dienu izrauties no nepiemērotiem sadzīves apstākļiem un piedzīvot pašu plānotu, organizētu pasākumu. Pievienotā vērtība “Kopienas dārza” aktivitātēm ir tas, ka praktiski darbojoties, dalībnieki nepiespiesti rod sevī un dalās ar atziņām, kas viņus motivē uz savu dzīvi lūkoties nākotnē un veidot to kaut vai mazliet labāku nekā to ir spējuši līdz šim.  Līdzīgs koncepts ir arī citām sociālo prasmju darbnīcām, tomēr “Kopienas dārzs” ir interesants tieši ar ideju par dārza darbiem.

 

Iepriekšminētās un arī citas sociālo darbinieku aktivitātes ir sociālie pakalpojumi, kur pamatā cilvēki tiek iesaistīti, lai censtos izprast un risināt lietas, kas nav domātas sabiedrības interesei.  Tāpēc, lai nemazinātu iedzīvotāju uzticēšanos, sociālajam dienestam visbiežāk ir ierobežotas iespējas informēt un plaši atspoguļot sociālo darbu.  Tomēr sociālie darbinieki ir vienojušies ar 2019. gada “Kopienas dārza” dalībniekiem par to, ka Sociālais dienests “Kopienas dārza” aktivitāšu atspoguļošanai drīkst publicēt saskaņotas fotogrāfijas sociālā dienesta Facebook kontā.

 

Šogad vīruss Covid-19 ieviesa korekcijas sociālā dienesta grupu aktivitāšu plānā, un pavasarī plānotās aktivitātes tika pārtrauktas vai atceltas. Mazinoties ārkārtējās situācijas ierobežojumiem, Sociālais dienests ir atsācis sociālā atbalsta grupas nodarbības vardarbībā cietušajām personām un vardarbības veicējiem. Jūnijā atsāksies bērnu emocionālās audzināšanas apmācības pusaudžu vecākiem Vārmes pagastā.  Arī “Kopienas dārza” aktivitātes Gudenieku pagastā ir uzsāktas un tiks turpinātas, veicinot dalībniekiem jaunu pieredzi un izpratni, kas viņiem noderēs savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.

 

 

 

Teksts: Anda Šlakorciņa

Foto: no sociālā dienesta arhīva