Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai

GMI no 2020. gada – 64 eiro

No 2020. gada 1. janvāra Ministru kabinets noteicis grozījumus garantētajam minimālajam iztikas līmenim. Grozījumi paredz (Ministru kabineta noteikumi Nr. 913), ka garantētais minimālais ienākumu līmenis personai no 2020. gada 1. janvāra ir 64 euro. Par to 2019. gada 15. maijā vienojušās Labklājības ministrija (LM) un Latvijas Pašvaldību savienība. GMI pabalstu maksā pašvaldība.

 

Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā ģimenei, kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam un kuras ienākumi ir zemāki par:

64 euro pilngadīgai personai
65 euro bērnam

 

Pabalsta apjoms ir: starpība starp ģimenes ienākumiem un aprēķināto garantētā minimālā ienākuma līmeni

 

GMI pabalsta apjoms =  64 euro katrai pilngadīgai personai; 65 euro katram bērnam ģimenē –  ģimenes vidējie ienākumi par pēdējiem 3 kalendārajiem mēnešiem.

 

! MK not. 550 nosaka, ka, “ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par garantēto minimālo ienākumu līmeni šis līmenis tiek mainīts, personām, kurām pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai piešķirts līdz garantētā minimālā ienākumu līmeņa izmaiņu dienai, pabalsta apmērs netiek pārskatīts, ja nav mainījušies citi apstākļi, kas bija par pamatu sociālās palīdzības sniegšanai”, kas nozīmē, ka, ja klientam GMI pabalsts jau ir piešķirts pirms 01.01.2020., tad viņam pabalsts tiks pārskaitīts iepriekšējā apmērā!

 

!!!

Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā mēneša laikā no brīža, kad ģimene ir parakstījusi vienošanos par līdzdarbības pienākumiem, kas apliecina ģimenes gatavību iesaistīties savas situācijas uzlabošanā, kā arī ieradusies uz sociālās situācijas izvērtēšanu sociālā darbinieka noteiktajā laikā.