Materiālais atbalsts noteiktās situācijās

Pabalstu piešķir:

  • pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu, sociālās rehabilitācijas uzdevumu vai sociālās situācijas risināšanai – līdz 180 euro gadā;
  • pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu, gadījumos, kad ģimene nespēj nodrošināt savu nepilngadīgo bērnu pamatvajadzības, bet no ģimenes neatkarīgu apstākļu dēļ, nav iespējam sdeklarēt dzīves vietu Kuldīgas novada teritorijā vai iegūt trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statusu – līdz 180 euro gadā bērna izglītībai, veselības aprūpei vai uztura nodrošināšanai;
  • personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas vietas pēc soda izciešanas un kuras pēdējā deklarētā dzīves vieta ir bijusi Kuldīgas novada pašvaldības teritorijā – vienreizējs pabalsts 50 euro apmērā, ja tas pieprasīts viena mēneša laikā no atbrīvošanas.