Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts

Pabalstu piešķir:

Centralizētās apkures pakalpojuma daļējai apmaksai,ja ģimene (persona) dzīvo mājoklī ar centralizētu apkuri, pabalstu pārskaitot pakalpojuma sniedzējam

vai

Kurināmā iegādei, ja ģimene (persona) dzīvo mājoklī ar malkas apkuri, pabalstu pārskaitot klientam vai pakalpojuma sniedzējam, pamatojoties uz iesniegtajiem maksājumus attaisnojošiem dokumentiem, kas iesniegšanas brīdī nav vecāki par 12 mēnešiem un to kopsumma ir ne mazāka par 50 euro:

ne vairāk kā 180 euro gadā mājsaimniecībām, kurās nav nepilngadīgi bērni;
ne vairāk kā 215 euro gadā mājsaimniecībām, kurās ir viens vai divi nepilngadīgi bērni;
ne vairāk kā 250 euro gadā mājsaimniecībām, kurās ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni.

Dzīvokļa pabalstu komunālo pakalpojumu un maksājumu(īre/apsaimniekošana, sauso atkritumu izvešana, asenizācija, elektrība,gāze, ūdens, kanalizācija, ūdens skaitītāju uzstādīšana/maiņa) apmaksai piešķir, pamatojoties uz iesniegtajiem maksājumus attaisnojošiem dokumentiem, kas iesniegšanas brīdī nav vecāki par 12 mēnešiem un to kopsumma ir ne mazāka par 50 euro:

ne vairāk kā 180 euro gadā.

 !!!

Par maksājumus attaisnojošiem dokumentiem uzskatāmi:  kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, kredītiestāžu maksājuma uzdevumi, un grāmatvedības uzskaites dokumenti – rēķini, pavadzīmes utml., kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis vai pakalpojuma nosaukums un cena.