SKAIDROJUMS PAR ZVĒRINĀTU TIESAS IZPILDĪTĀJU ATVILKUMIEM

Sociālā dienesta klienti nereti pie sociālā darbinieka vēršas ar lūgumu palīdzēt, jo no bankas vai pasta konta Zvērinātie tiesu izpildītāji (turpmāk – ZTI) ikmēnesi atvelk noteiktu naudas summu, kā rezultātā rodas gadījumi, kad atvilkums tiek veikts no ģimenes valsts pabalsta vai pat pašvaldības nodrošinātā pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai.

 

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” sazinājās ar zvērināto advokāti Guntu Laizāni, kura paskaidroja, ka tiesu izpildītājam nav pieeja parādnieka bankas kontam, un viņš neredz, kas ieskaita kontā naudu. Ja tiesu izpildītājs no konta vērš piedziņu pret kādu no pabalstiem, kas ir neaizskarami, tad rakstiski jāvēršas pie tiesu izpildītāja un par izveidojušos situāciju jāinformē, ar izziņu apliecinot, ka Parādnieks ir konkrētā pabalsta veida saņēmēja.

 

Civilprocesa likuma 552 .pants skaidri norāda parādnieka pienākumus un to neizpildīšanas sekas. Likumā teikts, ka parādniekam pēc uzaicinājuma jāierodas pie tiesu izpildītāja un jāsniedz paskaidrojumi par savu mantisko stāvokli un darbavietu, kā arī par papildu ienākumu avotiem – tajā skaitā par konkrētiem sociālajiem pabalstiem.

 

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs 2017. gadā ir:

  • vispārējā gadījumā – 64,03 euro mēnesī;
  • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts personām ar invaliditāti no bērnības (mēnesī): I invaliditātes grupa – 138,72 euro; II invaliditātes grupa- 128,06 euro; III invaliditātes grupa – 106,72 euro.

 

Minimālā alga 2017. gadā 380,00 euro

 

Piedziņas kārtību nosaka Civilprocesa likums

 

Civilprocesa likums

552. pants. Parādnieka pienākumi un to neizpildīšanas sekas

(1) Parādnieks pēc uzaicinājuma ierodas pie tiesu izpildītāja un sniedz paskaidrojumus par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu (596. pants).

(2) Parādnieks paziņo tiesu izpildītājam par darbavietas vai deklarētās dzīvesvietas, deklarācijā norādītās papildu adreses vai dzīvesvietas maiņu nolēmuma izpildes laikā, kā arī par papildu ienākumu avotiem.

(3) Ja parādnieks pēc uzaicinājuma neierodas pie tiesu izpildītāja, atsakās dot paskaidrojumus vai nesniedz likumā noteiktās ziņas, tiesu izpildītājs var griezties tiesā, lai tā izlemtu jautājumu par šīs personas atbildību. Tiesa var pieņemt lēmumu par parādnieka atvešanu piespiedu kārtā, kā arī uzlikt viņam naudas sodu: fiziskajai personai līdz 80 euro, bet amatpersonai — līdz 360 euro. Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību.

(4) Ja tiek konstatēts, ka parādnieks sniedzis nepatiesas ziņas, tiesu izpildītājs nosūta iesniegumu prokuroram.

 

557. pants. Piespiedu izpildes līdzekļi

Piespiedu izpildes līdzekļi ir:

1) piedziņas vēršana uz parādnieka kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām personām, un bezķermeniskām lietām, tās pārdodot;

2) piedziņas vēršana uz naudu, kas parādniekam pienākas no citām personām (darba samaksu, tai pielīdzinātiem maksājumiem, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs vai pie citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem);

3) piedziņas vēršana uz parādnieka nekustamo īpašumu, to pārdodot;

 

570. pants. Piedziņas vēršana uz fiziskās personas mantu

(1) Piedziņu vērš uz fiziskās personas mantu, arī uz šīs personas daļu kopīpašumā un laulāto kopmantā, kā arī likumā noteiktajos gadījumos — uz laulāto mantas kopību.

(2) Piedziņa uz parādnieka mantu netiek vērsta, ja parādnieks strādā vai saņem pensiju vai stipendiju un piedziņas apmērs nepārsniedz to mēneša ienākumu daļu, uz kuru pēc likuma var vērst piedziņu.

(3) Piedziņas vēršana uz parādnieka nekustamo īpašumu pieļaujama, ja, piemērojot citus piespiedu izpildes līdzekļus, piedzinēja prasījumu saprātīgā termiņā nav iespējams apmierināt. Šāda kārtība neattiecas uz tādu parādu piedziņu, kuri nodrošināti, ieķīlājot attiecīgo nekustamo īpašumu.

 

571. pants. Manta, uz kuru nedrīkst vērst piedziņu

Izpildot spriedumus, piedziņu nedrīkst vērst uz šā likuma 1.pielikumā minēto mantu, izņemot tādu parādu piedziņu, kas nodrošināti, ieķīlājot attiecīgās lietas.

 

72. nodaļa
Piedziņas vēršana uz darba samaksu,
tai pielīdzinātajiem maksājumiem un citām naudas summām

 

592. pants. Piedziņas vēršana uz darba samaksu

(1) Piedziņa uz parādnieka darba samaksu, arī uz samaksu, ko parādnieks saņem par valsts civildienesta vai militārā dienesta pildīšanu, tiek vērsta, ja:

1) tiek izpildīts nolēmums par periodisku maksājumu piedziņu;

2) piedziņas apmērs nepārsniedz to mēneša darba samaksas vai tai pielīdzināto maksājumu daļu, uz kuru pēc likuma var vērst piedziņu;

3) piedzinējs ir lūdzis vērst piedziņu uz darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem maksājumiem.

(2) Piedziņa uz parādnieka darba samaksu tiek vērsta arī tad, ja parādniekam nav mantas vai tās nepietiek, lai piedzītu parādu.

 

593. pants. Ziņas par parādnieka darba samaksu un tai pielīdzinātajiem maksājumiem

Darba devējs pēc tiesu izpildītāja pieprasījuma viņa noteiktajā termiņā sniedz ziņas par to, vai parādnieks strādā pie tā, kāda ir viņa darba samaksa un tai pielīdzinātie maksājumi tiesu izpildītāja norādītajā laikposmā.

 

594. pants. Ieturējumu apmērs no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem

(1) No parādniekam izmaksājamās darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem ieturējumus pēc izpildu dokumentiem izdara līdz piedzenamā parāda dzēšanai:

1) uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā — saglabājot parādniekam darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas un saglabājot uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā;

2) piedzenot uzturlīdzekļus, zaudējumus vai kompensāciju sakarā ar personisku aizskārumu, kura rezultātā radies sakropļojums vai cits veselības bojājums vai iestājusies personas nāve, vai kompensāciju par kaitējumu, kas radīts ar noziedzīgu nodarījumu, kā arī izpildot administratīvo pārkāpumu lietās pieņemtos nolēmumus, — 50 procentus, saglabājot parādniekam darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas un saglabājot uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā;

3) pārējos piedziņu veidos, ja likumā nav noteikts citādi, — 30 procentus, saglabājot parādniekam darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus minimālās mēneša darba algas apmērā un saglabājot uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

(2) Ja piedziņa uz darba samaksu tiek vērsta pēc vairākiem izpildu dokumentiem, darbiniekam katrā gadījumā jāsaglabā darba samaksa un tai pielīdzinātie maksājumi 50 procentu apmērā, bet ne mazāk kā minimālās mēneša darba algas apmērā un uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, izņemot šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteikto gadījumu.

(21) Ja vienas izpildu lietas ietvaros piedziņa vienlaikus tiek vērsta gan uz darba samaksu un tai pielīdzinātajiem maksājumiem, gan uz noguldījumiem kredītiestādē, tiesu izpildītājs pēc parādnieka lūguma dod kredītiestādei rīkojumu saglabāt kontā, kurā parādnieks saņem darba samaksu vai tai pielīdzinātos maksājumus, naudas līdzekļus šā panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktajā apmērā.

(3) (Izslēgta ar 31.10.2002. likumu.)

(4) Ieturējumu apmēru no darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem aprēķina no summas, kas parādniekam jāsaņem pēc nodokļu samaksas.

(5) Līdzekļi valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā par katru parādnieka apgādībā esošu nepilngadīgo bērnu tiek saglabāti, ja parādnieka apgādībā ir nepilngadīgs bērns brīdī, kad tiek izdarīti ieturējumi no parādnieka darba samaksas vai tai pielīdzinātajiem maksājumiem. Saglabājamo līdzekļu apmēru aprēķina darba devējs vai attiecīgā juridiskā persona, ņemot vērā ieturējuma izdarīšanas brīdī parādnieka apgādībā esošo personu skaitu.

 

595. pants. Piedziņas vēršana uz citiem parādnieka ienākumiem ārpus darba samaksas

(1) Šajā nodaļā noteiktos nosacījumus un kārtību, kas jāievēro, vēršot piedziņu uz darba samaksu, piemēro arī gadījumos, kad parādnieks saņem:

1) mācību iestādes audzēkņa stipendiju;

2) summas zaudējumu atlīdzināšanai par personisku aizskārumu, kura rezultātā radies sakropļojums vai cits veselības bojājums vai iestājusies personas nāve;

3) (izslēgts ar 17.12.2009. likumu).

(2) Vēršot piedziņu uz valsts pensijām, valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem un atlīdzībām, piemērojami noteikumi par piedziņas vēršanu uz darba samaksu, ja citos likumos nav noteikti citi ieturējumu ierobežojumi.

 

596. pants. Summas, uz kurām nevar vērst piedziņu

Piedziņu nevar vērst uz:

1) atlaišanas pabalstu, apbedīšanas pabalstu, vienreizēju pabalstu mirušā laulātajam, valsts sociālajiem pabalstiem, valsts atbalstu ar celiakiju slimam bērnam, apgādnieka zaudējuma pensiju un atlīdzību par apgādnieka zaudējumu;

2) kompensācijas izmaksām par darbiniekam piederošo instrumentu nolietošanos un citām kompensācijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības;

3) darbiniekam izmaksājamām summām sakarā ar komandējumu, pārcelšanu un nosūtīšanu darbā uz citu apdzīvotu vietu;

4) sociālās palīdzības pabalstiem;

5) bērna uzturlīdzekļiem Ministru kabineta noteikto minimālo bērna uzturlīdzekļu apmērā, kurus, pamatojoties uz tiesas nolēmumu vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu, maksā viens no vecākiem, kā arī uz Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamiem bērna uzturlīdzekļiem.

 

597. pants. Kārtība piedziņas vēršanai uz parādnieka darba samaksu, tai pielīdzinātajiem maksājumiem un citiem ienākumiem

(1) Tiesu izpildītājs nosūta darba devējam vai attiecīgajai juridiskajai personai rīkojumu ar norādi izdarīt ieturējumus no parādnieka darba samaksas vai citas atlīdzības, pensijas, stipendijas vai pabalsta un uz parādnieka rēķina ieskaitīt ieturētās summas tiesu izpildītāja depozīta kontā.

(2) Izbeidzot darba attiecības ar parādnieku, darba devējs par to informē tiesu izpildītāju, kā arī norāda parādnieka jauno darbavietu, ja tā ir zināma. Šie noteikumi attiecināmi arī uz juridiskajām personām, kas ir izdarījušas ieturējumus no parādniekam izmaksājamās pensijas, stipendijas vai pabalsta, ja šo maksājumu izdarīšana tiek pārtraukta.

 

598. pants. Kontrole par ieturējumu pareizību

Tiesu izpildītājs pēc piedzinēja rakstveida lūguma pārbauda, vai darba devējs (attiecīga juridiskā persona) pareizi un savlaicīgi izdarījis ieturējumus no parādnieka darba samaksas un cita veida ienākumiem un vai ieturētās summas ieskaitījis tiesu izpildītāja depozīta kontā.

 

599. pants. Piedziņas vēršana uz naudas līdzekļiem, kas pienākas no citām personām

(1) Ja piedziņu vērš uz naudas līdzekļiem, kas pienākas no citām personām, tajā skaitā no cita tiesu izpildītāja, tiesu izpildītājs nosūta šīm personām pieprasījumu paziņot, vai tām ir pienākums samaksāt kādas summas parādniekam, uz kāda pamata un kādā termiņā.

(2) Vienlaikus ar pieprasījumu tiesu izpildītājs paziņo, ka šie naudas līdzekļi tiek apķīlāti piedziņas summas un sprieduma izpildes izdevumu apmērā un ka līdz pilnīgai piedzenamās summas un sprieduma izpildes izdevumu dzēšanai šīm personām naudas līdzekļi jāieskaita tiesu izpildītāja depozīta kontā.

 

599.1 pants. Piedziņas vēršana uz naudas līdzekļiem kredītiestādēs vai pie citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem

(1) Vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem kredītiestādē vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja, tiesu izpildītājs sagatavo un nosūta kredītiestādei vai citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam rīkojumu par naudas līdzekļu apķīlāšanu rīkojumā norādītajā apmērā. Rīkojumu saskaņā ar kontu reģistra ziņām par parādnieka atvērtajiem kontiem nosūta attiecīgajai kredītiestādei vai maksājumu pakalpojumu sniedzējam.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā rīkojumā tiesu izpildītājs attiecībā uz parādnieku — fizisko personu — vienai no kredītiestādēm vai maksājumu pakalpojumu sniedzējiem norāda šā likuma 1.pielikuma 3.punktā noteikto ierobežojumu.

(3) Triju darba dienu laikā pēc rīkojuma saņemšanas kredītiestāde vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāju, nosūta rīkojuma devējam Izpildu lietu reģistrā paziņojumu par apķīlātās summas apmēru.

(4) Kredītiestādei vai citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam nav tiesību piedziņai apķīlātos naudas līdzekļus izmaksāt citai personai vai ļaut parādniekam ar tiem rīkoties.

(5) Četru darba dienu laikā pēc kredītiestādes vai cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja sniegtā paziņojuma saņemšanas tiesu izpildītājs izvērtē paziņojumā sniegtās ziņas un nosūta kredītiestādei vai citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam rīkojumu par:

1) naudas līdzekļu pārskaitīšanu tiesu izpildītāja depozīta kontā rīkojumā norādītajā apmērā līdz piedzenamās summas un sprieduma izpildes izdevumu dzēšanai;

2) naudas līdzekļu pārskaitīšanu tiesu izpildītāja depozīta kontā rīkojumā norādītajā apmērā, saglabājot parādnieka — fiziskās personas — naudas līdzekļus šā likuma 1.pielikuma 3.punktā noteiktajā apmērā, līdz piedzenamās summas un sprieduma izpildes izdevumu dzēšanai;

3) darbības vai naudas līdzekļu apmēra precizēšanu vai rīkojuma atcelšanu.

(6) Parādniekam — fiziskajai personai — ir tiesības informēt tiesu izpildītāju par kontu, kurā tam saglabājami kā neapķīlāti naudas līdzekļi šā likuma 1.pielikuma 3.punktā noteiktajā apmērā.

(7) Šā panta piektās daļas 3.punktā minēto rīkojumu par tiesu izpildītāja iepriekš dotā rīkojuma precizēšanu var sagatavot un kredītiestādei vai citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam nosūtīt ar Izpildu lietu reģistra sistēmas starpniecību, ievērojot izpildu lietā atlikušās piedzenamās summas un sprieduma izpildes izdevumu apmēru.

(8) Ja parādniekam ir tikai viens konts vai tā paša tiesu izpildītāja lietvedībā esošā citā izpildu lietā jau tiek izpildīts rīkojums par naudas līdzekļu apķīlāšanu, tiesu izpildītājs nekavējoties var dot kredītiestādei vai citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam šā panta piektajā daļā minēto rīkojumu.

(9) Tiesu izpildītājs uzrauga, lai depozīta kontā no kredītiestādēm vai citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem saņemto naudas līdzekļu kopsumma nepārsniedz parāda summu un sprieduma izpildes izdevumu segšanai nepieciešamo apmēru. Ja saņemtā naudas līdzekļu kopsumma pārsniedz piedzenamo parāda summu un sprieduma izpildes izdevumu segšanai nepieciešamo apmēru, tiesu izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no dienas, kad tās tiek ieskaitītas tiesu izpildītāja depozīta kontā, atmaksā parādniekam pārmaksātos naudas līdzekļus. Ja objektīvu apstākļu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, tiesu izpildītājs pēc objektīvo apstākļu novēršanas vai izbeigšanās nekavējoties atmaksā parādniekam naudas līdzekļus pārsniegtās summas apmērā.

(10) Tiesu izpildītājs šajā pantā noteiktos rīkojumus kredītiestādei vai citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam nosūta un kredītiestādes vai cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja paziņojumus saņem elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo Valsts informācijas sistēmu savietotāju.

(11) Saņemot vairākus rīkojumus par parādnieka naudas līdzekļu apķīlāšanu vai šā panta astotajā daļā minētos rīkojumus, kredītiestāde vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs izpilda tos tādā secībā, kādā tie ievietoti Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā Valsts informācijas sistēmu savietotājā.

 

Raksts sagatavts: pēc advokātes Guntas Laizānes sniegtās informācijas