PROJEKTS “KURZEME VISIEM”

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu un valsts budžeta līdzfinansējumu KPR īsteno projektu “Kurzeme visiem”.

Projekta mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Mērķa sasniegšanai tiks īstenotas vairākas savstarpēji saistītas darbības:

· izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
· izstrādāts reģiona deinstitucionalizācija plāns;
· izstrādāti priekšlikumi bērnu aprūpes iestāžu pārveidei par ģimeniskai videi pietuvinātu vietu;
· nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
· sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām (t.sk. bērniem) ar invaliditāti;
· apmācīti speciālisti;
· izglītota un informēta sabiedrība.

Projekta īstenošanā iesaistīti 22 sadarbības partneri: 19 Kurzemes reģiona pašvaldības, 1 valsts sociālās aprūpes centrs un 4 bērnu aprūpes iestādes.

Projekta rezultātā plānots:

· veikt individuālo vajadzību izvērtējumu 347 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 416 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 193 institūcijās esošiem bērniem,
· izstrādāt Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu, 6 institūciju reorganizācijas plānus.
· patstāvīgai dzīvei sabiedrībā tiks sagatavotas 97 personas ar garīga rakstura, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros,
· 290 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus: aprūpi mājās, dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcās, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības.
· 439 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža” un sociālās aprūpes pakalpojumus,
· veicināt audžuģimeņu un adoptētāju skaita palielinājumu un samazināt bērnu skaits institīcijās,
· ka, speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar invaliditāti un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Projekta ieviešanas laiks: no 01.07.2015. līdz 31.12.2023.

Projekta kopējās izmaksas: 6285281,00EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums (5342488,85 EUR) un valsts budžeta līdzfinansējums 942 792,15EUR.