PERSONAS AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM KULDĪGAS NOVADĀ AKTĪVI IZMANTO IESPĒJU SAŅEMT DAŽĀDUS SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS

Kuldīgas novada pašvaldība kopš 2016. gada ir iesaistījusies deinstitucionalizācijas projektā “Kurzeme visiem”, kas sniedz iespēju bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši individuāli izstrādātam atbalsta plānam saņemt dažādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” sniegto informāciju Kuldīgas novadā šī gada laikā ir strauji pieaudzis pieprasījums pēc šādiem pakalpojumiem.

 

Projekta “Kurzeme visiem” mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Lai saņemtu šādus pakalpojumus, gan personas ar garīga rakstura traucējumiem, gan bērni ar funkcionāliem traucējumiem vispirms tika izvērtēti un saņēma katra vajadzībām atbilstošu atbalsta plānu. Šobrīd Kuldīgas novadā kopā ir izvērtēti 30 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un 32 pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem. Plānots izvērtēt vēl 30 pieaugušo.

 

Līdz šim projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 28 bērni ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši savam atbalsta plānam ir izmantojuši dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus – fizioterapijas, ergoterapijas, mūzikas terapijas, montessori, logopēda, portidžas un audiologopēda nodarbības. Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un ir VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību (nav nepieciešams projekta ietvaros izstrādāts atbalsta plāns), ir iespēja saņemt sociālās aprūpes un “atelpas brīža” pakalpojumus. Viena ģimene ir saņēmusi “atelpas brīža” pakalpojumu, savukārt trīs ģimenes saņem sociālās aprūpes pakalpojumu.

 

Projekta ietvaros atbalsts tiek sniegts arī bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem vai audžuģimenei, kuri var saņemt četrus noteiktus pakalpojumus – fizioterapiju, psihologa, rehabilitologa konsultācijas un izglītojošās atbalsta grupas. Kuldīgas novadā līdz šim 27 bērnu vecāki ir saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumu – fizioterapiju un psihologa konsultācijas. Visa projekta laikā izvērtētajiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ir iespēja saņemt 100 sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas reizes, bet viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenei – 20.

 

Kopš projekts tiek īstenots, 15 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem ir aktīvi piedalījušās grupu nodarbībās, savukārt četras personas ir apmeklējušas psihologa konsultācijas. Projekta ietvaros personām ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja saņemt šādus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus: aprūpi mājās, dienas aprūpes centra pakalpojumu, specializētās darbnīcas pakalpojumu, grupu dzīvokļa pakalpojumu, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumus jeb “atelpas brīža” pakalpojumus, speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu, atbalsta grupas un grupu nodarbības.

 

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Kuldīgas novada pašvaldība atbilstoši izstrādātajam “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānam 2017.-2020. gadam” veido infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai – dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, savukārt personām ar garīga rakstura traucējumiem – dienas aprūpes centru ar atbalstu aprūpē, dienas aprūpes centru bez atbalsta aprūpē, divas specializētas darbnīcas un grupu dzīvokļus ar atbalstu aprūpē.

 

Lai saņemtu projekta “Kurzeme visiem” pieejamos pakalpojumus, aicinām vērsties Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests”. Vairāk informācijas par projektu www.kurzemevisiem.lv.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Liene Jūrmale,

Kuldīgas Attīstības aģentūras projektu vadītāja

liene.jurmale@kuldiga.lv