PAZIŅOJUMS PAR SOCIĀLĀ DIENESTA DARBĪBU SAISTĪBĀ AR COVID-19 PREVENCIJU

Informācija uz 19.03.2020.

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras

“Sociālais dienests”

paziņojums

 

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” savu darbību pilda saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosacījumiem. Galvenokārt tas attiecas uz pienākumu valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.

 

 • KULDĪGAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS APMEKLĒTĀJUS KLĀTIENĒ NEPIEŅEM UN NEKONSULTĒ.
 • JA NEPIECIEŠAMA SAZIŅA, JĀZVANA PA TĀLRUŅIEM: 63350107,27020745,27020749  vai jāraksta uz e-pastu: dienests@kuldiga.lv
 • visu Kuldīgas novada sociālā dienesta darbinieku kontakti pieejami https://socialais.kuldiga.lv/kontakti/
 • JA NEPIECIEŠAMS IESNIEGT DOKUMENTUS – tie jāatstāj sociālā dienesta pasta kastē Dzirnavu ielā – 9, Kuldīgā (pasta kaste atrodas labajā pusē pie ieejas durvīm) vai pagasta pārvaldēs – pasta kastēs vai tam paredzētajās dokumentu novietnēs.
 • PIRMS DOKUMENTU IEVIETOŠANAS PASTA KASTĒ VAI TAM PAREDZĒTAJĀ DOKUMENTU NOVIETNĒS, LŪDZAM TOS IEVIETOT APLOKSNĒ, DOKUMENTU KABATIŅĀ VAI CITĀ IESAIŅOJUMĀ.

 

BŪTISKĀKIE IEROBEŽOJUMI:

 • Tiek atceltas visas plānotās grupu aktivitātes, atbalsta grupas, lekcijas, nodarbības, sociālo prasmju darbnīcas un citi klātienes pasākumi.
 • Tiek ierobežota sociālo pakalpojumu piešķiršana un nodrošināšana. Plašāku informāciju skatīt socialais.kuldiga.lv
 • Konsultācijas ar sociālā darba speciālistiem tiek nodrošinātas attālināti (telefonsarunas, e-pasts vai izmantojot jebkuru darbiniekam un klientam ērtāko tehnoloģiju).
 • Apsekošanas tiek organizētas tikai situācijās, kad ir apdraudēta bērnu pamatvajadzību nodrošināšana, vai ir saņemtas ziņas par augstu vardarbības risku, kā arī gadījumos, kad pamatvajadzību nodrošināšana ir apdraudēta personām, kuras nespēj veikt savu pašaprūpi. Šādos gadījos sociālā darba speciālistam ir tiesības pieprasīt visu saskarsmē iesaistīto pilngadīgo personu rakstisku apliecinājumu par to, ka sociālajam darbiniekam nepastāv risks inficēties ar vīrusu Covid – 19 un klients apzinās savu administratīvo un/vai kriminālatbildību gadījumā, ja darbinieks tiks inficēts ar Covid – 19.

 

Sociālie pakalpojumi:

Aprūpe mājās – tiek nodrošināts esošajiem klientiem. No jauna tiek piešķirts tikai gadījumos, kad personai nav pieejams tuvinieku atbalsts, klientu intervējot, vajadzības izvērtējot telefoniski, dokumentus iesniedzot un apstrādājot attālināti.

 

Saziņas sistēmas pakalpojums (drošības poga) – tiek nodrošināts esošajiem pakalpojuma saņēmējiem. No jauna tiek piešķirts, klientu intervējot, vajadzības izvērtējot telefoniski, dokumentus iesniedzot un apstrādājot attālināti.

 

Sociālās aprūpes centri:

 • Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centri “Venta”, “Krustceles” un “Landze” uzņem tikai personas pēc ārstēšanās stacionārā.
 • SIA “Kuldīgas slimnīca” ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa tikai ārkārtas situācijā uzņem personas, kurām ir apliecinājums, ka viņu ģimenes locekļi iepriekšējo 2 nedēļu laikā nav bijuši ārvalstīs “Covid-19” skartajās valstīs vai    divu pēdējo nedēļu laikā nav bijis kontakts ar personu, kurai konstatēta vīrusa saslimšana.

 

Asistenta pakalpojums – asistentiem būs tiesības iepriekš piešķirto un neizmantoto stundu apjomu dažādiem pasākumiem izmantot brīvajam laikam, nepārsniedzot iepriekšējos trijos kalendārajos mēnešos vidēji vienā mēnesī izmantoto stundu skaitu. Līdz ar to personas, kam ir piešķirts asistenta pakalpojums, varēs doties ikdienas pastaigās svaigā gaisā, tā aizvietojot citas līdzšinējās aktivitātes, kuras ārkārtējās situācijas dēļ vairs nav iespējams apmeklēt. Pakalpojums no jauna tiek piešķirts, dokumentus iesniedzot un apstrādājot attālināti.

 

Krīzes centri:

 • Talsu novada krīžu centrs pieņem vardarbībā cietušos bērnus un pieaugušos līdz 03. Pēc 31.03. pieņems tikai pieaugušos vai pieaugušos ar bērniem, jo beidzies Bērnu fonda finansējums.(63291147)
 • Ventspils krīzes centrs “Paspārne” līdz 10.04. pieņem vardarbībā cietušos bērnus, pieaugušos, pieaugušos ar bērniem , iepriekš ievācot informāciju par personas veselības stāvokli, kontaktiem ar ārvalstniekiem.(6366516)
 • Zantes ģimenes atbalsta centrs līdz 10.04. uzņem vardarbībā cietušos bērnus, pieaugušos un pieaugušos ar bērniem, iepriekš parakstot apliecinājumu, ka nav bijis kontakts ar personām, kas pēdējās 2 nedēļās atgriezušies no ārvalstīm, nav vīrusam “Covid-19” raksturīgie simtomi.(20280504)

 

Ģimenes asistents – tiek nodrošināts esošajiem klientiem, individuāli izvērtējot inficēšanās risku. No jauna tiek piešķirts tikai gadījumos, vecāku ierobežoto prasmju dēļ, pastāv augsts bērnu tiesību pārkāpumu risks.

 

Speciālistu, t.sk. psihologu konsultācijas klātienē – nenotiek. Galējās nepieciešamības gadījumā konsultācijas iespējamas attālināti.

 

Mentora pakalpojums – nodrošina un piešķir tikai galējas nepieciešamības gadījumā, ja ir pieejams pakalpojuma sniedzējs.

 

Zupas virtuve – tiek nodrošināts esošajiem pakalpojuma saņēmējiem. No jauna tiek piešķirts, klientu intervējot, vajadzības izvērtējot telefoniski, dokumentus iesniedzot un apstrādājot attālināti.

 

Higiēnas pakalpojums – tiek nodrošināts esošajiem pakalpojuma saņēmējiem. No jauna tiek piešķirts, klientu intervējot, vajadzības izvērtējot telefoniski, dokumentus iesniedzot un apstrādājot attālināti.

 

Patversmes pakalpojums – līdz 31.03. Evaņģēlisko Kristiešu draudzes patversme “Zilais Krusts” Kabilē jaunus klientus neuzņem, pakalpojums netiek piešķirts. Esošie patversmes iemītnieki ievēro pašizolācijas principus.  Ārkārtas gadījumā sociālajam darbiniekam personīgi jāsazinās ar patversmes vadītāju.

 

Invalīdu dienas centrs –  slēgts un netiek nodrošināti nekādi centra pakalpojumi vai nodarbības. Jaunus apmeklētājus neuzņem, pakalpojums netiek piešķirts.

 

Senioru dienas aprūpes centrs –  slēgts. Jaunus apmeklētājus neuzņem, pakalpojums netiek piešķirts.

 

Sociālā atbalsta – resursu centrs – slēgts. Sociālie darbinieki Agnese Inapša un Lelde Rozevska konsultē attālināti.

 

Projekta “Kurzeme visiem” pakalpojumi, t.sk., sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – netiek nodrošināti un piešķirti.

 

Trūcīgā vai maznodrošinātā statuss:

 • Mājsaimniecībām, kurām noteikta atbilstība trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (personām) līdz 31.03.2020, sociālais dienests, nepārbaudot datus un nepieprasot dokumentus, automātiski veic statusa pagarinājumu līdz 31.05.2020.
 • Mājsaimniecībām, kurām uz 31.03.2020. nav bijis spēkā esošs trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss un to nepieciešams piešķirt no jauna, sazinās ar Sociālo dienestu vai pagasta sociālo darbinieku pa tālruni un pierakstās uz konkrētu TELEFONISKU klienta apkalpošanas laiku.
 • Darbinieks telefoniski sazināsies ar klientu, veiks interviju un informēs klientu par nepieciešamajām darbībām un informāciju trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa noteikšanai.
 • Sociālā darba speciālists izveidos iztikas līdzekļu deklarāciju, izvērtēs ģimenes materiālo situāciju, izmantojot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamo informāciju, nepieprasot papildus dokumentus.
 • Pēc klienta iesnieguma nogādāšanas pastkastītē, sociālā darba speciālists pieņems lēmumu par attiecīgā statusa noteikšanu vai atteikumu.

 

Pabalsti:

 • Lai saņemtu sociālo pabalstu, klients iesniegumu (brīvā formā vai uz sociālā dienesta veidlapas, kas pieejama socialais.kuldiga.lv sadaļā “Iesniegumu veidlapas” https://socialais.kuldiga.lv/infografikas/) un tam pievienotos maksājumu apliecinošos dokumentus (čekus, kvītis, rēķinus, konta pārskatus utt.) ievieto sociālā dienesta Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā, vai sava pagasta sociālā darbinieka pasta kastē vai iesūta elektroniski soc.dienests@kuldiga.lv
 • Saņemto informāciju vai dokumentus, darbinieki telefoniski sazināsies ar klientu par dokumentu saņemšanu un tālāku pabalsta apstrādi.
 • Ja klientam nav iespējams kāds no šiem apkalpošanas veidiem jāsazinās pa tālruņiem. 63350107,27020745,27020749. lai rastu individuālu risinājumu.

 

Sociālais dienests aicina un lūdz sabiedrību būt vērīgiem, izpalīdzīgiem un ieinteresētiem līdzdarboties, lai ierobežotajos apstākļos varam sniegt sociālo atbalstu tiem, kuriem tas šobrīd visvairāk nepieciešams.

 


 

Paziņojums iedzīvotājiem, kuri no 16. marta atgriezušies no ārzemēm

 

Aicinām Kuldīgas novada iedzīvotājus, kuri no 16. marta atgriežas no ārvalstīm un kuriem nav iespējams veikt 14 dienu pašizolēšanos savā dzīvesvietā, sazināties ar Kuldīgas novada pašvaldības Sociālo dienestu.

 

Kuldīgas novada pašvaldība palīdzēs organizēt naktsmītni 14 dienu pašizolācijai, kā arī nepieciešamo medikamentu un pārtikas piegādi, ja to nevar nodrošināt tuvinieki.

 • Katrs gadījums tiks izskatīts un izvērtēts individuāli;
 • Kuldīgas novada Sociālā dienesta informatīvie tālruņi: 633 50107, 27020745. Darba laiks 08.00 – 17.00;
 • Ārpus darba laika aicinām sazināties ar Kuldīgas novada pašvaldības policijas patruļu, zvanot uz 28881288.

 

Esiet atbildīgi pret savu ģimeni, kaimiņiem, draugiem, kolēģiem un sabiedrību kopumā, jo tikai tā mēs varam apturēt šī vīrusa izplatību!

 

Vairāk par piesardzības pasākumiem, kuri ir jāievēro ceļotajiem, skatīt – https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/779

#paliecmājas


Informācija uz 13.03.2020.

Iedzīvotājiem jāņem vērā dažādi ierobežojumi, kas saistīti ar ārkārtas situāciju valstī.

 

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRI

 • Pašvaldību klientu apkalpošanas centri darbosies, tomēr pašvaldības aicina iedzīvotājus iespēju robežās, risinot jautājumus, kas saistīti ar valsts vai pašvaldības pakalpojumiem, vairāk izmantot elektroniski pieejamos pakalpojumus, interesējošos jautājumus skaidrot attālināti, tikai galējas nepieciešamības gadījumā vēršoties iestādēs klātienē.  Kuldīgas novada pašvaldības kontakttālruņi: 633 22469, 29579618.
 • Kuldīgas novada Sociālais dienests darbu turpinās, bet ierobežos klientu pieņemšanu klātienē, aicinot klientus jautājumus risināt attālinātivai, ja iespējams, atlikt vizīti uz vēlāku laiku.

 


Kuldīgas novada Sociālā dienesta informatīvie tālruņi: 633 50107, 27020745 vai 27020749.


 

Sociālais dienests informē, ka nepieciešamības gadījumā, IESNIEGUMU veidlapas pieejamas ŠEIT→ https://socialais.kuldiga.lv/infografikas/  Iesniegumu veidlapu aizpildītu varat sūtīt uz e-pastu: soc.dienests@kuldiga.lv

 

SLIMNĪCA, PANSIONĀTI UN SENIORU DIENAS CENTRS

 • no 13. marta līdz 14. aprīlim Kuldīgas slimnīcā netiek ielaisti apmeklētāji, izņemot vienu no vecākiem pie slima bērna un topošu tēvu ģimenes dzemdībās.
 • no 13. marta līdz 14. aprīlim Kuldīgas slimnīcas pansionātā jeb ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā un biedrības “Latvijas Sarkanais krusts” pansionātā “Venta” netiek ielaisti apmeklētāji.
 • no 13. marta līdz 14. aprīlim būs slēgts Latvijas samariešu apvienības Senioru dienas centrs.
 • Kuldīgas slimnīca runās ar E.Gulbja laboratoriju, SIA “Vizuālā diagnostika” un veikalu “Dinastija”, kas izvietoti slimnīcas telpās, par prevencijas pasākumu veikšanu un apmeklētāju ierobežošanu.

 


KĀ RĪKOTIES, JA CILVĒKAM ELPCEĻU INFEKCIJAS PAZĪMES (klepus, elpas trūkums, rīkles iekaisums, paaugstināta temperatūra)

 • Noteikti aicinām slimam nedoties uz darbu, nevest bērnu uz bērnudārzu, neapmeklēt sabiedriskas vietas un ciemos slimības laikā.
 • Sazināties ar ārstu telefoniski un, ja veselības stāvoklis to pieļauj – ārstēties mājās.
 • Ja 14 dienu laikā pirms saslimšanas esat apmeklējuši Covid-19 skartās teritorijas, kurām tiek piemēroti īpašie piesardzības pasākumi (informācija par šīm teritorijām ir pieejama SPKC mājaslapā), zvanīt 113 un  par to informēt ārstniecības personu.
 • Izvairīties no tuva  kontakta ar citiem cilvēkiem (ievērot distanci ne mazāk kā 2 metri).
 • Pēc iespējas ierobežot kontaktus ar ģimenes locekļiem, it sevišķi ar personām vecākām par 60 gadiem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām vai novājinātu imunitāti (piemēram personām, kas saņem imūnsupresīvu terapiju).
 • Novērsties nost no citiem cilvēkiem, kad klepojat vai šķaudāt.
 • Klepojot un šķaudot, nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas; ja nav vienreiz lietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā.
 • Mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm vismaz 20-40 sekundes pēc klepošanas, šķaudīšanas vai deguna izšņaukšanas, vai lietot spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli. Detalizētu informāciju par roku mazgāšanu skatīt šeit https://www.spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/19

 

INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS

Ja nepieciešamas individuālas konsultācijas par jaunā koronavīrusa izraisītu uzliesmojumu, tad  darba dienās, laikā no 08:30 līdz 17:00 aicinām izmantot zemāk redzamos tālruņa numurus, lai kontaktētos ar SPKC pārstāvjiem: 67501590, 67387661.

 

Lūdzam konsultāciju gadījumos nezvanīt uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tālruni 113, lai to lieki nenoslogotu.