PAR PABALSTIEM ĀRSTNIECĪBAS IZDEVUMU ATMAKSAI

Kuldīgas  novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2015/21 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā” noteikts, ka pabalstu ārstēšanās izdevumiem var saņemt līdz 180.00 EUR gadā katra trūcīga vai maznodrošināta persona.

Ja persona par ambulatorajiem maksas pakalpojumiem būs iztērējusi ievērojamus līdzekļus vai tai nepietiks līdzekļi, lai apmaksātu  ķirurgu, traumatologu un ginekologu sniegto ambulatoro palīdzību, tad pēc sociālā darbinieka atzinuma var piešķirt vienreizēju materiālu pabalstu pēc Kuldīgas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2015/18. ”Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem”, iesniedzot attaisnojošus dokumentus Sociālajā dienestā vai pagastu sociālajam darbiniekam.

Atbilstoši Kuldīgas  novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.2015/21 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā” 7. punktam Par maksājumus attaisnojošiem dokumentiem uzskatāmi: maksājumus apliecinošie dokumenti – kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, kredītiestāžu maksājuma uzdevumi, un grāmatvedības uzskaites dokumenti – rēķini, pavadzīmes , kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis vai pakalpojuma nosaukums un cena. Ģimenei (personai) jāiesniedz maksājumus attaisnojošo dokumentu kopijas, nepieciešamības gadījumā uzrādot to oriģinālus.

Tātad klients var iesniegt gan apmaksas čeku, gan rēķinu, kas atbilst saistošo noteikumu prasībām. Informējam, ka maksājuma attaisnojošais dokuments iesniegšanas brīdī nevar būt vecāks par 12 mēnešiem, tā kā čekus, kvītis, rēķinus – saistībrakstus var iesniegt arī nākamajā gadā.


Informācija:  www.kuldiga.lv , www.socialais.kuldiga.lv , www.kuldigasslimnica.lv

Sociālais dienests, sociālie darbinieki: tālr. 63350602, 27020751,  soc.dienest@kuldiga.lv


 

Informāciju sagatavoja:

Maruta Jautaiķe

Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” direktore

27020732, 63350604