LAI PRETENDĒTU UZ TRŪCĪGU VAI MAZNODROŠINĀTU STATUSU 2018. GADĀ SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ JĀIESNIEDZ…

No 2018. gada 1. janvāra spēkā ir stājušies MK noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” grozījumi, kuri nosaka virkni izmaiņu, lai ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona tiktu atzīta par trūcīgu https://likumi.lv/doc.php?id=207462 .

 


Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz ģimenes (personas), materiālo resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību. Materiālo resursu novērtējums paredz noteikt ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam.


 

 

 → Trūcīgas ģimenes (personas) statusu var saņemt, ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi (pēc ienākuma nodokļa nomaksas) uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 128.06 euro, kā arī ir ievēroti citi nosacījumi, lai ģimeni (personu) atzītu par trūcīgu.

 

→ Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgas ģimenes statusam un piešķir pēc iepriekš minētās kārtības, ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi (pēc ienākuma nodokļa nomaksas) uz katru ģimenes locekli nepārsniedz:

255 euro ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni un ģimenēm (personām) vai kurās visi ģimenes locekļi ir pensionāri un/vai invalīdi;
un
235 euro ģimenēm(personām), kurās nav nepilngadīgu bērnu un kāds no ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā bez noteiktas invaliditātes.

 

 


Ja esat nolēmis vērsties sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības, lūgums …

  1. pie sociālajiem darbiniekiem iepriekš pierakstīties uz konkrētu ierašanās laiku (kontakttālrunis Kuldīgā 63350107 vai katram savā pagastā pie sociālā darbinieka, kontaktinformāciju skat. ŠEIT http://socialais.kuldiga.lv/kontakti/ );
  2. sagatavot un līdzi ņemt bankas konta vai VAS “Latvijas pasts” konta pārskatu. Konta pārskats jāiesniedz no VISIEM atvērtajiem kontiem;
  3. ja strādājat algotu darbu, tad līdzi jāņem izziņa no darba devēja par darba samaksu. Izziņā jābūt norādītai informācijai par darba samaksu pēdējo trīs kalendāro mēnešu periodā;
  4. ja esat saimnieciskās darbības veicējs, tad kopā ar saimnieciskās darbības deklarāciju sociālajā dienestā jāiesniedz izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības (izziņa aizpildāma sociālajā dienestā klātienē).

 

Vēršoties pēc sociālās palīdzības, sociālajā dienestā būs jāaizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu DEKLARĀCIJA, skat. šeit → Deklarācija 

 

 

Informāciju sagatavoja: Vineta Brūdere-Sedliņa

Foto: lv.portals