KULDĪGAS NOVADS – SENIORIEM DRAUDZĪGA VIDE!

Seniors

„Vecums – visparadoksālākais, pretrunīgākais dzīves posms. Samezglojumi, laiks, kad eksistences jautājumi nostājas cilvēka priekšā visā pilnībā, nepieļaujot ilūzijas. Cik vien ilgi eksistē cilvēce, tik tā cenšas atminēt mūžīgo cilvēka dzīvesgājuma mīklu, atklāt novecošanas fenomena noslēpumu”

/S. Liepiņa/

Arvien aktuālāka kļūst sabiedrības novecošanās, kuru raksturo vidējā dzīves ilguma palielināšanās, dzimstības un darbaspējīgo iedzīvotāju īpatsvara samazināšanās. Šī procesa rezultātā arvien pieaug to cilvēku skaits, kuriem nepieciešami pēctecīgi, personu individuālajām vajadzībām atbilstoši, sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi.  Tas nozīmē, ka sabiedrībai un Kuldīgas novada sociālo pakalpojumu sniedzējiem ir jāpielāgojas arvien pieaugošajām senioru vajadzībām. To var paveikt ar novecošanai draudzīgas vides radīšanu, ko raksturo fiziskās un sociālās vides pielāgošana visu paaudžu vajadzībām.

Sociālos pakalpojumus Kuldīgas novadā sniedz Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” un pagastu pārvalžu sociālie darbinieki.  Piedāvājumu klāstā ietilpst sociālie pakalpojumi, kurus nodrošina personas dzīvesvietā vai sociālās aprūpes institūcijā.

  • Sociālais pakalpojums “Aprūpe mājās” ir praktisku pakalpojumu komplekss personas dzīvesvietā pamatvajadzību apmierināšanai un personas aprūpei.  Aprūpes mājās pakalpojumu pastāvīgi sniedz personām, kurām vecuma, funkcionālu traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu. Pakalpojums tiek sniegts trīs līmeņos, pēc individuāli izstrādāta aprūpes plāna, un to sniedz aprūpētāji. Aprūpētāji ir cilvēki, kuri ieguvuši zināšanas un profesionālas iemaņas sociālajā aprūpē.
  • Saziņas sistēmas pakalpojums ietver personas diennakts uzraudzību 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Pakalpojums garantē drošības sajūtu, neatliekamo palīdzību un psiholoģisko atbalstu, izmantojot īpašu saziņas sistēmu – saziņas iekārtu un signālpogu, kas atrodas aprocē vai kulonā. Saziņas sistēmas pakalpojums ir ērts lietošanā – krīzes brīdī atliek piespiest signālpogu un informēt par to, kas atgadījies. Signāls Dienesta centrālē nonāk no jebkuras vietas dzīvoklī vai mājā. Vienlaikus ar signāla saņemšanu Dienesta operatoram datora ekrānā redzama iepriekš apkopota informācija par personu – veselības stāvoklis, kontaktpersonas u.t.t., kas palīdz operatīvāk un precīzāk nodrošināt palīdzību. Ja nepieciešams, situācijas risināšanā tiek iesaistīti operatīvie dienesti, piemēram, neatliekamā medicīniskā palīdzība, policija, ugunsdzēsēji u.t.t
  • “Mobilā atbalsta pakalpojums ” tiek sniegts, lai nodrošinātu praktisku sociālo pakalpojumu kompleksu Kuldīgas novada pagastu teritorijā dzīvojošo pensijas vecuma personu un personu ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietā, kurām nav pieejams aprūpes mājās pakalpojums. Pakalpojums ietver speciālistu komandas, tai skaitā, sociālā aprūpētāja, regulāru ierašanos aprūpējamās personas dzīves vietā, nodrošinot aprīkojumu personas pamatvajadzību nodrošināšanā, kā arī 24 stundu saziņas nodrošināšanu un palīdzību pēc izsaukuma. Aprūpētāji palīdzēs veikt ikdienas higiēnu, uzkopt telpas, piegādāt ēdienu un nepieciešamās preces.
  • Pakalpojums sociālās aprūpes centrā tiek nodrošināts gadījumos, kad sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā nav pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām.

Seniori

Informāciju par pakalpojumu pieprasīšanas, izvērtēšanas un saņemšanas kārtību sniedz un apmeklētājus pieņem,

Kuldīgas novada p/a „ Sociālais dienests” Dzirnavu iela 9, Kuldīga, un pagastu pārvalžu sociālie darbinieki.


Informāciju sagatavoja: Kuldīgas p/a “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Inese Jaunzeme

Liepājas Universitātes studiju programmas “Sociālais darbinieks” studente Ieva Rancāne

Foto: rolereboot.org