KULDĪGAS NOVADĀ SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMU TURPMĀK NODROŠINĀS LATVIJAS SAMARIEŠU APVIENĪBA

Sabiedrības novecošanās ir viens no lielākajiem izaicinājumiem mūsu sabiedrībā, tādēļ īpaši būtiski ir meklēt efektīvus un inovatīvus risinājumus sociālo pakalpojumu nodrošināšanā. Līdz šim sociālās aprūpes mājās pakalpojums tika nodrošināts 89 Kuldīgas novada senioriem un personām ar invaliditāti. Nepieciešamību pēc aprūpes mājās pakalpojuma izvērtēja sociālie darbinieki un sniedza aprūpētāji, kas ieguvuši zināšanas aprūpes darbā un reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbinātas personas. Taču, pieaugot sociālās aprūpes mājās pieprasītāju skaitam un specifikai, pašvaldībā rasts risinājums šo funkciju uzticēt Latvijas Samariešu apvienībai, kas sola pakalpojumu nodrošināt efektīvāk.

 


Aprūpes mājās pakalpojumā turpmāk tiks iekļauts:

  • mobilās aprūpes komplekss (īpaši aprīkots transports, ar ko tiek nodrošināti personai trūkstošie resursi – siltais ūdens, duša, veļas mašīna);
  • personiskā aprūpe/palīdzība pašaprūpē (aprūpe mājās ar klienta aprīkojumu un aprūpes materiāliem);
  • saziņas sistēmas pakalpojums, kas nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvo atbalstu un palīdzības organizēšanu 24 stundas diennaktī;
  • pēdu aprūpes pakalpojums (profesionāla darbinieka ar speciālas pēdu aprūpes iekārtas palīdzību veikta pēdu aprūpe);
  • specializētā transporta pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem (nepieciešamības gadījumā, tiek nodrošināts reizi pusgadā, Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā);

 


Piedāvātā pakalpojuma klāsts un pieprasīšanas kārtība saglabājas kā līdz šim, turklāt vairums līdzšinējo aprūpētāju, kas iepriekš sniedza pakalpojumu kā pašnodarbinātas personas, turpina darba attiecības ar Latvijas Samariešu apvienību, un tas nozīmē, ka lielāko daļu klientu turpinās aprūpēt viņiem jau zināmi aprūpētāji.

 

→ Aprūpes mājās pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis var pieprasīt pēc savas faktiskās dzīvesvietas, Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”, vai savu pagastu sociālajiem darbiniekiem, iesniedzot iesniegumu un pievienojot ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli, kurā ir norādīta funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpe un medicīnisko kontrindikāciju neesamība.

 

→ Sociālās aprūpes mājās pakalpojums tiek sniegts, lai atbilstoši personas individuālajām vajadzībām nodrošinātu praktisku pakalpojumu kompleksu personas dzīvesvietā pamatvajadzību apmierināšanai un personas (ģimenes) aprūpei.

 

→ Sociālās aprūpes mājās pakalpojums tiek piešķirts uz laiku vai pastāvīgi, atbilstoši personas individuālajām vajadzībām. Pakalpojuma piešķiršanas kārtību regulē pašvaldības saistošie noteikumi. Piešķirot pakalpojumu tiek vērtētas personas individuālās vajadzības un apgādnieku iespējas iesaistīties personas aprūpē, nevis ienākumi.

 

Pakalpojumu nepiešķir personām:

 

→ kuras saņem valsts pabalstu personas īpašai kopšanai;

→ kuras ir noslēgušas uztura līgumus, kas paredz uztura devējam nodrošināt personai         nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību nodrošināšanu, pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu personai.

 

 

Teksts:Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”

sociālā darbiniece Inese Jaunzeme