KULDĪGAS NOVADA SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTU PIEREDZES APMAIŅA RĪGĀ

Lai gūtu jaunas zināšanas par sociālo pakalpojumu klāstu, kā arī inovācijām rehabilitācijā, Kuldīgas pilsētas un pagastu pārvalžu sociālie darbinieki, šī gada 6. jūnijā devās vizītē uz vairākām sociālo pakalpojumu un rehabilitācijas sniegšanas vietām Rīgas pilsētā.

 

Viesojoties  “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem “Meness māja”,  “Rūpju bērns” valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis pastāstīja par biedrības struktūru un darbības virzieniem. M. Grāvis akcentēja, ka jauni pakalpojumi, kursi, semināri, pieredzes apmaiņas braucieni, avīzes izdošana, sabiedrības informēšana, publikācijas avīzēs, pārraides televīzijā un radio, jaunu projektu izstrāde, iepriekš izveidoto pakalpojumu darba kvalitātes kontrole, tā ir tikai daļa no organizācijas ikdienas.

 

Biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” dienas centrā “Cerību ligzda”, kurā tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija personām ar garīgās attīstības traucējumiem, sociālās darbinieces tika iepazīstinātas ar centra  iekārtojumu, kā arī  sociālajām aktivitātēm.   Centrs veicina personu ar garīga rakstura traucējumiem dzīvošanu ārpus stacionāra tipa iestādēm, sekmējot  sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iesējas, atbalstot tās ģimenes, kuras vēlas pašas uzturēt un aprūpēt šādas personas, kā arī radītu pēc iespējas lielāku personas pašnoteikšanos un pēc iespējas pilnīgāku integrāciju sabiedrībā.

 

Viesojoties Rīgas sociālā dienesta dienas aprūpes centrā personām ar demenci “Ozolaine” tā vadītāja Skaidrīte Zupāne informēja, ka “Ozolaine” ir pirmais no kopumā četriem dienas aprūpes centriem personām, kas cieš no demences (slimības, kas  izraisa atmiņas, uztveres un citu intelektuālo funkciju pasliktināšanos). Visi dienas aprūpes centra darbinieki savulaik apmācīti Zviedrijā. Vadītāja ar sajūsmu atceras Zviedrijas sociālās aprūpes modeli – kur cilvēkiem ar demenci izveidoti neskaitāmi dienas centri, kuros gādā par viņu drošību, atmiņas un citu spēju un prasmju saglabāšanu.

 

Lai iepazītos ar inovatīvām rehabilitācijas programmām bērniem un pieaugušajiem pēc traumām, operācijām, insulta, bērnu cerebrālās triekas, tika apmeklēts rehabilitācijas centrs “Poga”¹, kas dibināts ar labdarības organizācijas Ziedot.lv atbalstu. Ar Rehabilitācijas centra “Poga” darbību iepazīstināja neirologs/bērnu neirologs Dr. Mikus Dīriks prezentējot centra inovācijas medicīnā un sociālajā rehabilitācijā. Centra darbība ir vērsta uz sabiedrības veselības veicināšanu, profilakses un izglītošanas pasākumiem, sabiedrības iesaistīšanu atbalsta sniegšanā ģimenēm, kurās aug bērni ar smagiem veselības traucējumiem, pētnieciskā darba attīstīšanu. “Poga” veidotāju sapnis ir izveidot centru par lielāko un spēcīgāko rehabilitācijas centru Latvijā un Baltijā, kas spētu nodrošināt pilna spektra rehabilitācijas kursus ar unikālām un mūsdienīgām rehabilitācijas metodēm, robotiku un ūdens dziedniecības centru.

 

Kā atzina pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieces, šī bija vērtīga informācija un pozitīva pieredze turpmākajai darbībai, sava novada pašvaldībās esošo sociālo pakalpojuma klāsta paplašināšanai un pilnveidošanai.

 

Foto: Kuldīgas novada sociālā darba speciālistes Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā

(1. rindā no kreisās Ieva Rancāne, Agrita Svilpe, Gunta Alkšņuzara, Rita Dravniece un Līvija Dortāne. 2. rindā no kreisās Lelde Rozevska, Tamāra Nolmane, Ārija Brūdere, Elita Erba un Maruta Jautaiķe. 3. rindā no kreisās Anda Šlakorciņa, Inese Jaunzeme, Liene Benefelde un Daiga Zemke)

 


¹ Rehabilitācijas centrs “Poga” ir bezpeļņas fonds, kas dibināts 2015. gada 13. janvārī ar labdarības organizācijas Ziedot.lv atbalstu. Fonda mērķis ir radīt izcilu vidi rehabilitācijai un atvest uz Latviju jaunākās rehabilitācijas tehnoloģijas. Būt pat atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, un palīdzēt valstij rehabilitācijas nozares attīstībā. Centra darbojas pateicoties ziedojumiem un cilvēku atsaucībai. 


Teksts: Ieva Rancāne un Inese Jaunzeme

Foto no Andas Šlakorciņas personīgā arhīva