KULDĪGAS NOVADA P/A “SOCIĀLAIS DIENESTS” UZAICINA PIEDALĪTIES CENU APTAUJĀ “Atelpas brīža pakalpojuma nodrošināšana”

Pakalpojums tiek sniegts projekta “Kurzeme visiem” (projekta nr. 9.2.2.1./15/I/004) ietvaros, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”.

 

Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra ”Sociālais dienests”
Adrese Dzirnavu iela – 9, Kuldīgā, LV-3301
Reģ. Nr. 90001947311
Kontaktpersona Sociālā darbiniece Ineta Eņģele, ineta.engele@kuldiga.lv , 63350605

 

 1. Līguma priekšmets ir nodrošināt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, un kuri dzīvo ģimenēs, īslaicīgu sociālo aprūpi, aizstājot aprūpes procesā mājsaimniecības locekļus, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un līguma (2.pielikums) nosacījumiem.
 2. Līguma izpildes termiņš: divi gadi no līguma spēkā stāšanās brīža.
 3. Cena par pakalpojumu nedrīkst pārsniegt 42 euro diennaktī (minimālais pakalpojuma sniegšanas apjoms ir 1 (viena) diennakts).
 4. Nosacījumi pretendenta dalībai cenu aptaujā:
  • Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (pasūtītājs reģistrācijas faktu pārbaudīs LURSOFT datu bāzē https://www.lursoft.lv/).
  • Pretendents tehniskai specifikācijai atbilstošā pakalpojuma sniegšanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā vai arī ir reģistrēts Ārstniecības iestāžu reģistrā (pasūtītājs pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas faktu pārbaudīs Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā Labklājības ministrijas mājas lapā http://www.lm.gov.lv/text/3444 vai Veselības ministrijas Veselības inspekcijas mājas lapā  http://www.vi.gov.lv/lv/air).
  • Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas pārsniedz 150 euro (pasūtītājs nodokļu parādu esamību pārbaudīs Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku publiskajā datu bāzē https://www6.vid.gov.lv/).
 5. Pretendents dalībai cenu aptaujā iesniedz:
  • pieteikumu (atbilstoši 3. pielikumam);
  • tehnisko piedāvājumu,  kas ir pakalpojuma apraksts, kurā atspoguļota pakalpojuma atbilstība visām tehniskās specifikācijas prasībām (izņemot tehniskās specifikācijas 1. un 2.punktu), tajā skaitā sniedzot informāciju par atbilstību normatīvo aktu prasībām,  pakalpojuma sniegšanas adresi, pakalpojuma sniegšanai paredzētajām telpām, pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem speciālistiem utt.
  • finanšu piedāvājumu (4.pielikums).
 6. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz gada 17. augustam plkst.12:00.
 7. Piedāvājumu var iesniegt:
  • personīgi, Kuldīgā, Dzirnavu ielā – 9.
  • pa pastu, nosūtot uz adresi: Dzirnavu iela – 9, Kuldīgā, LV – 3301.
  • elektroniski uz e-pastu dienests@kuldiga.lv (Nosūtot elektroniski pieteikumam jābūt parakstītam ar elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs)
 8. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām. Ja vairāki pretendenti būs iesnieguši atbilstošus piedāvājumus ar vienādu zemāko cenu, pasūtītājs slēgs līgumu ar visiem šiem pretendentiem.
 9. Informācija par iepirkumu un rezultātiem tiks ievietota Kuldīgas pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” mājas lapā socialais.kuldiga.lv .

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA ŠEIT → Cenu_apt_atelpas bridis