DOKUMENTI

Darbības pamatdokumenti

 

→  Aģentūras nolikums

→ Aģentūras struktūras dokuments – izstrādes procesā!

 

Plānošanas dokumenti

 

→  2020.gada darbibas plans

→  Vidēja termiņa stratēģija 2016.-2018.gadam

→  Sociālo pakalpojumu attīstības stratēģija 2012-2018 gadam


Saistošie noteikumi

 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA:

→ noteikumi Nr. 2018/18 “Par īpašuma novērtēšanas kritērijiem, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novadā” 2018_8

→ noteikumi Nr. 2013/3 “Par garantēto minimālo ienākumu līmeni Kuldīgas novada pašvaldībā” 2013_3

→ noteikumi Nr. 2013/4 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā” 2013_4

→ noteikumi Nr. 2015/21″Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā” 2015 21 socialas palidzibas pabalsti

 


 

MATERIĀLAIS ATBALSTS NEIZVĒRTĒJOT PERSONAS IENĀKUMUS:

→ noteikumi Nr. 2018/16 “Par materiālo atbalstu Kuldīgas novada iedzīvotājiem”  2018_16

→ noteikumi Nr. 2018/17 “Materiālais atbalsts audžuģimenei un bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc  ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 2018_17

→ noteikumi Nr. 2014/17 “Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērneim” 2014_17

 


 

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI:

→ noteikumi Nr. 2015/10 “Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 2015_10

 


 

Publiskie pārskati

Publiskais parskats par 2019.gadu

Publiskais parskats par 2018.gadu

Publiskais parskats par 2017.gadu

Publiskais parskats par 2016. gadu

Publiskais parskats par 2015. gadu

Publiskais parskats par 2014.gadu

Publiskais parskats par 2013.gadu

Publiskais pārskats par 2012.gadu

Publiskais parskats par 2011.gadu

Publiskais parskats par 2010 gadu

Publiskais parskats par 2009.gadu

Publiskais parskats par 2008.gadu

Publiskais parskats par 2007.gadu

Publiskais pārskats par 2006.gadu