ATBALSTS ĢIMENĒM SAGAIDOT JAUNO MĀCĪBU GADU

Ir sācies jaunais skolas gads un sociālais dienests informē, ka ģimenes Kuldīgas novadā var pretendēt uz finansiālu un materiālu atbalstu, kuru paredz Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 2015/21 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā”. Pabalsts paredzēts obligātās izglītības, vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmu audzēkņiem, un tos var saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes.

 

Pabalsta apmērs mācību līdzekļu iegādei ir EUR 36.00 vienam skolēnam. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras deklarējušas savu faktisko dzīvesvietu Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. Kā papildus atbalstu ģimenēm Kuldīgas novada pašvaldība nodrošinās brīvpusdienas visiem novada skolēniem līdz pat 12. klasei – valsts apmaksā brīvpusdienas audzēkņiem no 1. līdz 4. klasei, bet pašvaldība – no 5. līdz 12. klasei, kā arī brīvpusdienas var saņemt piecus un sešus gadus vecie bērni, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu kādā no bērnudārziem vai skolu pirmsskolas grupām. Lai atbalstītu profesionālo skolu audzēkņus, kuri deklarēti Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā un, kuri atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, pabalstu skolēnu ēdināšanai (brīvpusdienām) var nokārtot Kuldīgas novada p/a “Sociālajā dienestā” vai pagastos dzīvojošie iedzīvotāji, pie pagastā strādājošā sociālā darbinieka, iesniedzot rakstisku iesniegumu, līdzi ņemot apliecinājumu (izziņu) no izglītības iestādes, kurā apliecināts, ka audzēknis turpina mācīties. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam atbilstoši noslēgtajam līgumam.

 

Ģimene atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz EUR 128.06. Savukārt ģimene, kurā ir nepilngadīgi bērni, par maznodrošinātu uzskatāma, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz EUR 255.00, kā arī tā atbilst citiem valstī noteiktajiem kritērijiem. Lai nokārtotu trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu un saņemtu sociālo palīdzību, ir jāvēršas Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests”, Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā vai pagastu iedzīvotājiem pie sava sociālā darbinieka, pirms tam sazinoties ar speciālistu un vienojoties par konkrētāku tikšanās laiku.

 


 

Informāciju par sociālo palīdzību var saņemt:
Tālrunis 63350107 vai 63350600,
e-pasts: soc.dienests@kuldiga.lv

 

Iedzīvotāju pieņemšana tiek organizēta: 
pirmdienās 9.00 – 12.00; 13.00 – 18.00;
ceturtdienās 9.00 – 12.00; 13.00 – 17.00.

 


 

Klientu pieņemšana tiek organizēta klientu pieņemšanas laikos pēc iepriekšēja pieraksta!

 


 

Palīdzība ģimenēm no Eiropas atbalsta fonda

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības ietvaros atbalstu papildus var saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 242,00. Atbalsta fonda ietvaros ir pieejami Eiropas Savienības atbalstītie mācību piederumu komplekti vai skolas soma.

 

Kas var saņemt komplektus?

Persona vai ģimene, kas saņēmusi pašvaldības sociālā dienesta izdotu izziņu:

  • par atbilstību trūcīgas personas statusam,
  • kas apliecina, ka persona vai ģimene ir nonākusi krīzes situācijā,
  • kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodrošinātu (tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 EUR).

 


 

Atgādinām, ka iesniegumus var iesniegt arī elektroniski, tos ieskenējot un sūtot uz soc.dienests@kuldiga.lv . Klientiem saglabājas iespēja dokumentus un sociālās palīdzības vai pakalpojumu pieprasījumus atstāt pasta kastītēs Kuldīgā, Dzirnavu ielā 9  vai pagastu pārvaldēs, kā arī parakstītus iesniegumus sūtīt elektroniski uz e-pastu soc.dienests@kuldiga.lv, kā arī iesniegumus iespējams nosūtīt ar portāla Latvija.lv  starpniecību.

 

Pieraksts pie speciālistiem pa tālruņiem Kuldīgā  63350107,  27020745,  27020749, speciālistu un pagastu sociālo darbinieku kontakti https://socialais.kuldiga.lv/kontakti/

 


 

 

Informāciju sagatavoja: Vineta Brūdere-Sedliņa