ATBALSTS ĢIMENĒM SAGAIDOT JAUNĀ MĀCĪBU GADA SĀKUMU

Tuvojoties jaunajam skolas gadam, ģimenes Kuldīgas novadā var pretendēt uz finansiālu un materiālu atbalstu, kuru paredz Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 2015/21 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā”. Pabalsts paredzēts obligātās izglītības, vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmu audzēkņiem un tos var saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes.

 

Pabalsta apmērs mācību līdzekļu iegādei ir EUR 36.00 vienam bērnam. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras deklarējušas savu faktisko dzīvesvietu Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. Kā papildus atbalstu ģimenēm Kuldīgas novada pašvaldība nodrošinās brīvpusdienas visiem novada skolēniem līdz pat 12. klasei – valsts apmaksā brīvpusdienas audzēkņiem no 1. līdz 4. klasei, bet pašvaldība – no 5. līdz 12. klasei.  No pagājušā gada 1. septembra brīvpusdienu programma vēl paplašināta, ietverot piecus un sešus gadus vecos bērnus, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu kādā no bērnudārziem vai skolu pirmsskolas grupām. Lai atbalstītu profesionālo skolu audzēkņus, kuri deklarēti Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā un, kuri atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, pabalstu skolēnu ēdināšanai (brīvpusdienām) var nokārtot Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” vai pagastos dzīvojošie iedzīvotāji, pie pagastā strādājošā sociālā darbinieka, iesniedzot rakstisku iesniegumu. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam atbilstoši noslēgtajam līgumam.

 

Ģimene atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz EUR 128.06. Savukārt ģimene, kurā ir nepilngadīgi bērni, par maznodrošinātu uzskatāma, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz EUR 255.00, kā arī tā atbilst citiem valstī noteiktajiem kritērijiem. Lai nokārtotu trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu un saņemtu sociālo palīdzību, ir jāvēršas Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests”, Dzirnavu ielā 9, Kuldīgā vai pagastu iedzīvotājiem pie sava sociālā darbinieka, pirms tam sazinoties ar speciālistu un vienojoties par konkrētāku tikšanās laiku.

 

Informāciju par sociālo palīdzību var saņemt Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” pa tālruni 63350107 vai 63350600, e-pasts: soc.dienests@kuldiga.lv, http://socialais.kuldiga.lv/. Iedzīvotāju pieņemšana tiek organizēta pirmdienās 9.00 – 12.00; 13.00 – 18.00; ceturtdienās 9.00 – 12.00; 13.00 – 17.00.

 

Klientu pieņemšana tiek organizēta klientu pieņemšanas laikos pēc iepriekšēja pieraksta !!!

 

 

PALĪDZĪBA ĢIMENĒM NO EIROPAS ATBALSTA FONDA

 

Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības ietvaros no 2018. gada aprīļa ir ieviestas izmaiņas atbalsta saņemšanā, kas paredz, ka arī maznodrošinātām ģimenēm ar ienākumiem līdz EUR 188,00 ir pieejami Eiropas Savienības atbalstītie mācību piederumu komplekti.

 

Kas VAR saņemt komplektus?

Persona vai ģimene, kas saņēmusi pašvaldības sociālā dienesta izdotu izziņu:

– par atbilstību trūcīgas personas statusam,

–  kas apliecina, ka persona vai ģimene ir nonākusi krīzes situācijā,

– kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodrošinātu (tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 EUR) – no 01.04.2018.

 

 

 

 

Teksts: Kuldīgas novada p/a „Sociālais dienests”

Sociālā darbiniece Vineta Brūdere-Sedliņa

Foto: Shutterstock